Info Sekolah
Thursday, 21 Sep 2023
  • LTQ Griya Tahfizh Bekasi memiliki 3 Program Utama, yaitu Program Pondok Tahfizh Ma'had Putra Boarding Tingkat SMP / SMA, Program Tahfizh Putri Full Day Tingkat SMP & SMA, serta Program TPA Reguler.

Asrama Putra

Pondok Tahfizh Gratis Bekasi

Program Tahfizh Putra