Info Sekolah
Thursday, 22 Feb 2024
  • LTQ Griya Tahfizh Bekasi memiliki 3 Program Utama, yaitu Program Pondok Tahfizh Ma'had Putra Boarding Tingkat SMP / SMA, Program Tahfizh Putri Full Day Tingkat SMP & SMA, serta Program TPA Reguler.

Jabatan Fungsional: Guru Diniyyah.

Rizky Lestari
Guru Diniyyah.
Nahlah Aulia Syifa
Guru Diniyyah.
Guru Takhosus Putri.
Nur Afifah
Guru Diniyyah.
Guru Takhosus Putri.
Putri Wulandari
Guru Diniyyah.
Guru Takhosus Putri.
Lutfi Sirojul Muttaqien
Guru Diniyyah.
Guru TPA Reguler.
Afdhal Fikri Fauzan
Guru Diniyyah.
Guru Ma'had Putra.
Alri Saputra
Guru Diniyyah.
Guru Ma'had Putra.
Nanda Rahma Hendra
Guru Diniyyah.
Guru Ma'had Putra.
Yus Agustiawan Herdiana
Guru Diniyyah.
Kordinator Takhosus Putri.
Penguji TPA Reguler.